De Steiger

De Steiger is een laagdrempelige aanloop plek voor iedereen uit Zaltbommel en omgeving. De Steiger is gevestigd in Pand 9 aan de Van Heemstraweg-West 9 in Zaltbommel. De openingstijden zijn dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur.

De Steiger is een stichting, heeft een bestuur en beschikt over de ANBI-status. Er zijn ongeveer veertig vrijwilligers actief. Bijvoorbeeld als gastheer of gastvrouw of als organisator van welzijnsactiviteiten in De Steiger. Denk hierbij aan creatieve, culturele, sportieve, culinaire en educatieve activiteiten.

Historie

Het idee voor het opzetten van een aanloopplek in Pand 9 is ontstaan bij een kleine groep bewoners uit de Buitentuin in Zaltbommel. Zij organiseren jaarlijks een buurtbarbecue en een kerstbijeenkomst in hun straat. Zij zijn er voor elkaar, sluiten niemand uit en laten iedereen in hun waarde. Door wat zij al jaren doen, denken zij een beetje te weten wat er speelt in hun buurt en ook breder in Zaltbommel. Over hoe men samenleeft en wat er zou kunnen spelen achter de voordeur. 

Met deze ervaringskennis als bron namen zij het initiatief om iets toe te voegen aan Zaltbommel: een laagdrempelige aanloopplek in Pand 9 waarin iedereen die dat wil kan aanlopen voor een kop koffie of thee met een praatje, het nuttigen van een kop soep en het meedoen aan een welzijnsactiviteit. Op 28 oktober 2023 is de Steiger geopend.

Toekomst

Pand 9 is ideaal vanwege de centrale ligging tussen De Waluwe en De Vergt, de laagdrempeligheid en de aanwezigheid van een bonte mix aan sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties die veel publiek trekken. 

Het doel is de Steiger binnen vijf jaar vast onderdeel te maken van een breed sociaal-cultureel plein in Zaltbommel. Hierin geven bewoners en organisaties op het gebied van welzijn, educatie, cultuur, zorg, ondersteuning, duurzaamheid, circulaire economie en leefbaarheid met elkaar vorm aan een sociaal-cultureel ecosysteem dat is voorbereid op de toekomst.

Visie

Als initiatiefnemers van de Steiger geloven wij dat inwoners van Zaltbommel langer gezond en gelukkig kunnen leven en kunnen meedoen in de samenleving wanneer zij verbonden zijn met zichzelf en met anderen. Verbonden zijn met jezelf betekent dat je je leven vormgeeft op een manier die het beste bij jou past. Je kent je talenten en zoekt naar manieren om die maximaal te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door vanuit de Steiger welzijnsactiviteiten te bedenken, organiseren en te begeleiden. Verbonden zijn met anderen betekent meedoen ín en bijdragen áán de samenleving. Halen en brengen.

Wij verwachten dat De Steiger er met het organiseren van welzijnsactiviteiten voor zorgt dat inwoners in een kwetsbare situatie eerder op de radar komen. Met onze preventieve, collectieve en kansgerichte welzijnsaanpak gericht op talentontwikkeling, gezond leven en bestaanszekerheid hopen we hen vanuit De Steiger perspectief te geven. Zodat het beroep op een curatieve, individuele en probleemgerichte zorgaanpak - waar mogelijk - kan worden uitgesteld of voorkomen. Zo houden we de zorg toegankelijk voor iedereen

Doelgroep

Door de organisatie welzijnsactiviteiten biedt De Steiger perspectief voor inwoners in kwestbare posities. Onder hen bevinden zich ook inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Mensen met repeterende opnames in de ggz en verslavingszorg. Dolende jongeren die geen aansluiting vinden bij het huidige schoolsysteem. Mensen met stress, omdat ze niet rond kunnen komen. Of werkenden die zijn uitgevallen vanwege een burn-out. 

We zien dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid in de Steiger herkenning vinden in elkaar en elkaar helpen op weg naar herstel buiten de reguliere ggz en verslavingszorg. In de Steiger willen we de kracht van hun ervaringsdeskundigheid gebruiken, verbreden en versterken. Omdat het mensen verder helpt en er ook voor zorgt dat de reguliere ggz en verslavingszorg beschikbaar blijven voor mensen die die zorg echt nodig hebben. 

Bezoekers met een psychische kwetsbaarheid zijn deelnemer, maar soms ook vrijwilliger in de Steiger. Zij krijgen begeleiding van andere vrijwilligers die op hun beurt worden ondersteund door een coördinator. Wanneer professionele ondersteuning en zorg nodig is, kan rechtstreeks contact gelegd worden met het  Buurtteam op de eerste verdieping van Pand 9.

De Steiger is niet alleen bedoeld voor inwoners in kwetsbare posities. Het is ook een plek voor mensen voor wie dat minder of helemaal niet geldt. Je kunt van betekenis zijn voor anderen en je samen met hen voorbereiden op de 'zorg van morgen': een toekomst waarin het minder vanzelfsprekend is dat de overheid de ondersteuning en zorg kan leveren op de wijze waarop dat nu gebeurt. Er zal hoe dan ook een groter beroep gedaan worden op de samenleving zelf. Bij de organisatie van de welzijnsactiviteiten in de Steiger zal deze groep inwoners nauw worden betrokken. De Steiger is zo een plek om te halen en te brengen. Een plek om de beweging terug te maken van 'ik naar wij'. En een plek waar de toekomst al vandaag kan beginnen.

Missie

De missie van de Steiger is verbinden door te ontmoeten vanuit de overtuiging dat verbonden zijn met jezelf en met anderen leidt tot meedoen én bijdragen aan de samenleving. Hiermee draagt de Steiger bij aan het vergroten van de sociale samenhang in Zaltbommel. We creëren ontmoeting door de organisatie van welzijnsactiviteiten in De Steiger. 

We zijn tevreden als we zichtbare effecten zien bij inwoners van Zaltbommel. We willen dit laten zien aan onze financiers aan de hand van verhalen (vertellen, kwalitatief) en cijfers (tellen, kwantitatief).
We hebben onze missie hieronder nog eens schematisch samengevat:

Doelen

We werken met lange termijn doelen en korte termijn doelen. Het creëren van ontmoeting staat hierbij centraal. De Steiger dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Het doel is de Steiger binnen vijf jaar vast onderdeel te maken van een breed sociaal-cultureel plein in Zaltbommel. Hierin geven bewoners en organisaties op het gebied van welzijn, educatie, cultuur, zorg, ondersteuning, duurzaamheid, circulaire economie en leefbaarheid met elkaar vorm aan een sociaal-cultureel ecosysteem dat is voorbereid op de toekomst.

Ons korte termijn doel is een goede doorstart te maken in 2024. Hiervoor willen we welzijnsactiviteiten organiseren die aansluiten bij de behoeften van onze bezoekers. Op basis van evaluaties breiden we in 2024 stapsgewijs uit. Onze coördinator speelt hierbij een belangrijke rol.

Op basis van gesprekken met onze bezoekers, waaronder mensen met een psychische kwetsbaarheid, krijgen we een steeds beter beeld van de welzijnsactiviteiten die we in 2024 willen organiseren.

Koffie, thee en een luisterend oor

Onze basis is het schenken van koffie en thee en het bieden van een luisterend oor. Ook serveren we vanaf 2024 om de zaterdag verse soep voor € 1.

Welzijnsactiviteiten

Bij de welzijnsactiviteiten denken we aan een brede mix van creatieve, culturele, sportieve, culinaire en educatieve activiteiten. Denk aan dagdelen om te knutselen, films te kijken, te schaken, te dammen of andere bordspellen te doen. In 2024 willen we een start maken met kookactiviteiten. We zoeken hierbij de samenwerking met Stichting Kompas in Pand9. In 2024 zijn we gestart met educatieve activiteiten gericht op inwoners met een psychische kwetsbaarheid, laaggeletterden en mensen in armoede.

Voedselkast

Omdat we merken dat armoede ook in Zaltbommel een groot probleem is, hebben we een Voedselkast geplaatst in De Steiger. Mensen kunnen hier per dag maximaal drie artikelen halen zonder te betalen. In de Voedselkast is ook een menstruatie-uitgiftepunt (MUP) ingericht.

Stichting de Steiger

Organisatie
Naam Stichting De Steiger
KvK nummer 91059860
Fiscaal nummer 865539212
ANBI-status Ja
Contactgegevens Guus Krähe, Voorzitter Stichting De Steiger
Aanvragen info@desteiger.org
Telefoon (06) 5123 4484
Bezoekadres Pand9, Van Heemstraweg-West 9, 5301PA Zaltbommel
Digitaal www.spullewaard.nl/stichting-de-steiger-zaltbommel/

Begroting en dekkingsplan

Het bestuur van Stichting De Steiger heeft een begroting met dekkingsplan gemaakt voor 2023-2024, een verlengd boekjaar in verband met de opstart. Vanaf 2025 maken we een begroting per jaar.

Kosten Bedrag Opbrengsten Bedrag
Administratie 250 Donatie Stichting Jan Nieuwenhuizen 1.500
Website en logo 500 Donatie Stichting Klinkende Munt 1.000
Inrichting 1.500 Donatie Van Voordenstichting 500
Donatie Stichting Kringloopwinkel De Spullewaard 500
Subtotaal opstart 2.250 Subtotaal opstart 3.500
Coordinatie vrijwilligers 12.000 Donatie Oranjefonds 10.000
Servicekosten 4.250
Huur 0
Koffie en thee 2.400 Donatie cooperatiefonds Rabobank 2.500
Verzekeringen 500 Donatie particulieren 300
Communicatie 500 Verkoop koffie en thee 3.600
Vrijwilligers 4.200 Verhuur sociaal-maatschappelijk 600
Donatie beheer huurders Pand 9 500
Donatie vrijwilligers 3.600
Subtotaal Exploitatie 23.850 Subtotaal Exploitatie 21.100
Activiteitenkosten 10.000 Subsidie gemeente ś Hertogenbosch 10.000
Subsidie gemeente Zaltbommel 1.500
Subtotaal activiteiten 10.000 Subtotaal activiteiten 11.500
Totaal 36.100 36.100

De Steiger werkt met een meerjarenbegroting. We genereren middelen door donaties te aanvaarden en aanvragen te doen bij diverse goede doelen instanties en subsidieverstrekkers. De ontvangen gelden worden gebruikt voor de dekking van de opstartkosten (in 2023), exploitatie- en activiteitenkosten. Van de inkomsten en uitgaven wordt een eenvoudige administratie bijgehouden. Jaarlijks presenteren wij onze jaarcijfers op onze website www.desteiger.org.

Toelichting kosten

Met de verhuurder (beheerstichting LTS Salt Boemel) is afgesproken dat de Steiger geen huur hoeft te betalen. Wel moet de Steiger de verhuurder maandelijks servicekosten betalen. Deze zijn hoog, omdat Pand9 geen duurzaam gebouw is. We betalen de coördinator van onze vrijwilligers in 2024 een vergoeding van € 12.000. In de Steiger werken twee vrijwilligers per dag (fulltime). De fiscale kosten zijn € 1.800 per vrijwilliger per jaar. De totale vrijwilligerskosten zijn dan € 3.600 per jaar. We betalen deze kosten niet uit, maar we waarderen ze wel in de begroting. We dekken de kosten bij de opbrengsten als donatie van de vrijwilligers. We waarderen onze vrijwilligers met een bedankje van € 15. Bij veertig vrijwilligers bedragen de kosten € 600. Voor het organiseren van de creatieve, culturele, sportieve, culinaire en educatieve welzijnsactiviteiten hebben we een bedrag begroot van € 10.000.

Toelichting opbrengsten

Voor de dekking van de opstartkosten van de Steiger in 2023 zetten we de eenmalige donaties in van vier lokale stichtingen. Voor de dekking van de exploitatiekosten maken we gebruik van de donaties van het Oranje Fonds en het Coöperatiefonds van de Rabobank Altena-Bommelerwaard. Ook zetten we particuliere donaties in. Verder verwerven we inkomsten uit de verkoop van koffie en thee. Op zeer bescheiden schaal krijgen we inkomsten uit sociaal-maatschappelijke huur van de Steiger aan sociaal-maatschappelijke partners. Dit geldt ook voor een minimale bijdrage aan het beheer van de Steiger van andere huurders in Pand9. Voor de dekking van activiteitenkosten krijgen we subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze subsidie van € 10.000 is bedoeld voor de organisatie van welzijnsactiviteiten voor en door inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Het is vooral deze doelgroep die de Steiger bezoekt. De gemeente Zaltbommel heeft een eenmalige subsidie toegekend van € 1.500 toegekend. De subsidie is eveneens bedoeld voor de organisatie van welzijnsactiviteiten. Bij deze subsidie is de doelgroep niet afgebakend.

KvK en ANBI

Naam Stichting De Steiger
KvK nummer 91059860
Fiscaal nummer 865539212
ANBI-status Ja
Contactgegevens Hugo ter Steege, secretaris Stichting De Steiger
Aanvragen info@desteiger.org
Telefoon (06) 2362 1676
Bezoekadres Pand9, Van Heemstraweg-West 9, 5301 PA Zaltbommel
Digitaal www.desteiger.org

Bestuur

Het bestuur van Stichting De Steiger bestaat uit drie personen: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur handelt volgens de statuten en onbezoldigd. De benoeming van het bestuur is voor onbepaalde tijd.

Naam Krähe, August Jan
Geboortedatum 01-01-1968
Datum in functie 25-04-2024
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Hoger leidinggevende
Naam Ter Steege, Hugo Jan
Geboortedatum 15-07-1966
Datum in functie 10-08-2023
Titel Secretaris
Bevoegdheid Hoger leidinggevende
Naam Van Leeuwen, Nicolaas
Geboortedatum 26-08-1939
Datum in functie 25-04-2024
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Hoger leidinggevende
Naam Van Eekelen-Damen, Vicky Victoria Maria
Geboortedatum 02-05-1972
Datum in functie 10-08-2023
Titel Algemeen bestuurlid 1
Bevoegdheid Hoger leidinggevende
Naam Hetjes-Van der Zijden, Cornelia, Maria Klazina
Geboortedatum 03-11-1964
Datum in functie 25-04-2024
Titel Algemeen bestuurlid 2
Bevoegdheid Hoger leidinggevende